نام تجاری شما تصویری است که مشتریان از شغل شما دارند ، بنابراین قبل از اینکه بازار آن را برای شما انجام دهد ، فکر کنید و فکر کنید. به این ترتیب ، تصویر شرکت شما همان چیزی خواهد بود که شما قصد دارید. باید استراتژیک و عمدی باشد. دریابید که چگونه کسب و کار خود را به شکلی مثبت از رقبای خود متمایز کنید.