نیاز مشتری خود و اینکه چگونه کسب و کار شما آنها را برآورده می کند ، کاملاً تعریف کنید. در صورت نیاز تحقیقات بازار را انجام دهید. با بازارهای هدف و نیازها و خواسته های مشتریان خود آشنا شوید. درک کنید و به روشنی به مشتریان بگویید که چگونه می توانید به رفع نیازهای آنها کمک کنید