واضح است که آنچه را که شما به مشتریان خود ارائه می دهید توضیح دهید. توضیح دهید که چرا آنها باید با شما برخورد کنند و چه چیزی تجارت شما را از رقبا جدا می کند. آیا خدمات مشتری مهم است؟ کیفیت محصول؟ قابلیت اطمینان؟ سرعت و راحتی؟ سعی نکنید همه چیز برای همه مردم باشد. روی کارهایی که می کنید بهتر انجام دهید و به ارزشی که برای مشتریان خود می آورید متمرکز شوید. بگذارید پیام اصلی برند شما هدایت شود.